Πολιτική απορρήτου

Υποχρεωτική ενημέρωση για τα δικαιώματα των προσώπων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες για την εταιρεία, που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας:

Ονομασία: NEOPACK EOOD

EIK/BULSTAT: 101053028

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: αγ. «Στράτσιν» № 2, πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, Δήμος Μπλαγκόεβγκραντ, Περιφέρεια Μπλαγκόεβγκραντ

Ταχυδρομική διεύθυνση: αγ. «Στράτσιν» № 2, πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, Δήμος Μπλαγκόεβγκραντ, Περιφέρεια Μπλαγκόεβγκραντ

Τηλέφωνο: 073/892660

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@neopak.eu

Δικτυακός τόπος: www.neopak.eu

Πληροφορίες για την αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ονομασία: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Ταχυδρομική διεύθυνση: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

NEOPACK EOOD (Στο εξής θα αναφέρεται ως «Διαχειριστής» ή «Εταιρεία» για συντομία) ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Απρίλιος 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Τέχνη. 1.Ο διαχειριστής συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.neopak.eu και τη σύναψη συμβάσεων με την εταιρεία βάσει του άρθρου.. 6, αυτός. 1, Κανονισμός λειτουργίας (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Τέχνη. 2. (1)Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • δημιουργία προφίλ και παροχή πλήρους λειτουργικότητας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος;
 • σύναψη και εκτέλεση σύμβασης εξ αποστάσεως;
 • εξατομίκευση ενός μέρους στη σύμβαση;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας;
 • συνάφεια με τους σκοπούς της επεξεργασίας και ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται;
 • ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων;
 • περιορισμός αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων;
 • ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Τέχνη. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης εξ αποστάσεως αγοράς-πώλησης - ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η δημιουργία προφίλ για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος για την αγορά αγαθών και η παροχή στοιχείων επικοινωνίας για την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил.
  Συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων: Με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε, η λειτουργία "Εγγραφή χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως" επιτρέπεται να εκτελεστεί και παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του το GDPR.
 • Σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής με πελάτη ή συνεργάτη - σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με έναν εμπορικό εταίρο ή πελάτη και τη διοίκησή του. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων και των περιστάσεων, ότι ορισμένα από αυτά συλλέγονται από δημοσίως διαθέσιμες πηγές, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) - σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων στους πελάτες, που έχουν δηλώσει, που επιθυμούν να λάβουν. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Δεδομένου του περιορισμένου εύρους των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, όνομα κλπ.)
  • Σκοπός, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.
  • Основание за обработка на личните Ви данниС приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, δημιουργείται μια συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - άρθ. 6, αυτός. 1, σι. (σι) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласиечл. 6, αυτός. 1, σι. (а) GDPR.
 • Данни за извършване на доставка(имена, телефон, адрес и др.)
  • Σκοπός, за която се събират данните: Εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή βάσει της σύμβασης αγοράς και πώλησης και παράδοσης των αγορασθέντων αγαθών.
  • Основание за обработка на личните Ви данниС приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, δημιουργείται μια συμβατική σχέση μεταξύ του Διαχειριστή και εσάς, βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα - άρθ. 6, αυτός. 1, σι. (σι) GDPR.
 • Πρόσθετα στοιχεία, που παρέχεται από εσάς – Εάν θέλετε να συμπληρώσετε το προφίλ σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ονόματος σε αυτό, επώνυμο, τηλεφωνικό νούμερο.
  • Σκοπός, за която се събират данните: Προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη στον λογαριασμό χρήστη του.
  • Λόγοι επεξεργασίας δεδομένων: Έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς – 6, αυτός. 1, σι. (ένα) του GDPR κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παροχή αυτών των στοιχείων, δεν απαιτείται για εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(3)Ο διαχειριστής δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, που αναφέρονται στα παρακάτω:

 • αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Τέχνη. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Τέχνη. 5. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Срок на съхранение на личните ви данни

Τέχνη. 6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(3) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

(4) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Τέχνη. 7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Τέχνη. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Τέχνη. 9. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Τέχνη. 10. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

(4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Τέχνη. 11. (1) Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“.

(2) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате формата в Приложение № 4 или чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Τέχνη. 12. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване

Τέχνη. 13. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

Право на преносимост

Τέχνη. 14. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML.

Право на получаване на информация

Τέχνη. 15. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Τέχνη. 16. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Τέχνη. 17. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Τέχνη. 18. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

Обработващ лични данни Цел на обработването на лични данни

……………………………………….. ……………………………………………………………

……………………………………….. ……………………………………………………………

……………………………………….. ……………………………………………………………

(2) Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Τέχνη. 19. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Τέχνη. 20. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Ονομασία: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Ταχυδρομική διεύθυνση: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

Τέχνη. 21. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Τέχνη. 22. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Ονομασία: …………………….

EIK/BULSTAT: …………………….

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: …………………….

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………….

Τηλέφωνο: …………………….

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………….

Δικτυακός τόπος: …………………….

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Ονομασία: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Ταχυδρομική διεύθυνση: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Ονομασία: …………………….

EIK/BULSTAT: …………………….

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: …………………….

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………….

Τηλέφωνο: …………………….

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………….

Δικτυακός τόπος: …………………….

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Ονομασία: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Ταχυδρομική διεύθυνση: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Ονομασία: …………………….

EIK/BULSTAT: …………………….

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: …………………….

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………….

Τηλέφωνο: …………………….

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………….

Δικτυακός τόπος: …………………….

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: …………………….

Администратор – приемащ данните: …………………….

Ονομασία: …………………….

Идентификационен номер (EIK, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………….

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………….

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Ονομασία: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Ταχυδρομική διεύθυνση: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

Ονομασία: …………………….

EIK/BULSTAT: …………………….

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: …………………….

Ταχυδρομική διεύθυνση: …………………….

Τηλέφωνο: …………………….

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………….

Δικτυακός τόπος: …………………….

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

…………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Ονομασία: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Ταχυδρομική διεύθυνση: πόλη. Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2

Τηλέφωνο: 02 915 3 518

ιστοσελίδα: www.cpdp.bg